1.396,88 2.388,75 Kdv dahil
 4.031,25 4.406,25 Kdv dahil